Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, psychoterapeutického poradenství, odborných seminářů a on-line produktů na www.psychosomatika-stuchlik.cz 

Provozovatelem a poskytovatelem služeb je Mgr. Robert Stuchlík, se sídlem Dukelská třída 21, Hradec Králové 50002, Česká republika, identifikační číslo: 703 63 242, daňové identifikační číslo: CZ 7108140050, mail: info@robertstuchlik.cz (dále jen "poskytovatel")

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování poradenské a konzultační činnosti, právní vztahy při pořádání odborných seminářů a při prodeji on-line produktů (kurzů a e-knih), které poskytovatel nabízí na www.psychosomatika-stuchlik.cz   . Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatel není plátcem DPH.
4) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatele.

5) Poskytovatel má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatel opraví na základě e-mailové komunikace.
7) Klient - podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "klient").

8) Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou poskytovatelem považovány za správné.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi poradenské a konzultační služby (psychoterapeutické poradenství), zajistit klientovi účast na odborném semináři, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt (kurz či e-knihu), a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Poradenské a konzultační služby (psychoterapeutické poradenství)

1. Psychoterapeutické poradenství lze u poskytovatele objednat prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webové stránce poskytovatele. 

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele. 

3) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v rámci konzultace od klienta dozví. Obsah konzultace je důvěrný. Výjimku tvoří skutečnosti podléhající oznamovací povinnosti (např. plánování teroristického útoku klienta). 

4) Při psychoterapeutickém poradenství poskytovatel uplatňuje princip exkluzivity. Nepřijímá do individuálního psychoterapeutického poradenství osoby blízké (manžele, děti, rodiče) klientovi. Výjimku tvoří partnerské konzultace, nebo rodinná, či skupinová forma psychoterapeutického poradenství, kdy zúčastněné strany projeví výslovný souhlas s přítomností osoby blízké. 

5) Psychoterapeutické poradenství provozuje poskytovatel převážně on-line prostřednictvím služby MS Teams. Lze se dohodnout i na osobní konzultaci. Osobní konzultace v tom případě probíhají v poradně Dobromysl, Podnikatelské centrum, Hradecká 1151/9, Hradec Králové. 

6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven poskytovatel, nahradí promeškaný čas klientovi v dvojnásobné délce. Pokud psychoterapeutická konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodiny před sjednaným termínem konzultace, vyúčtuje poskytovatel klientovi odměnu za jednu konzultaci.

7) Objednanou psychoterapeutickou konzultaci lze ZRUŠIT (PŘESUNOUT) NEJPOZDĚJI 24 HODINY PŘED OBJEDNANÝM TERMÍNEM REALIZACE a to POUZE formou SMS na +420 777 149 280, případně 776 605 395. 

8) Odměna je účtována dle ceníku uvedeného na webových stránkách poskytovatele.
9) Odměna za konzultaci je splatná při objednání termínu on-line platební kartou 

10) Balíčky konzultací se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.

11) Na službu psychoterapeutického poradenství sice finančně přispívají zdravotní pojišťovny, ale nejde o tzv. zdravotní službu a poskytovatel není zdravotnickým zařízením.

 IV. Odborné semináře

1"Odborným seminářem" se rozumí setkání v délce trvání 7x50 minut. 

2) Typy odborných seminářů poskytovatel vypisuje na svých webových stránkách. Vždy je uveden termín konání semináře a výše vstupného. 

3) Vstupenku na seminář lze zakoupit na e-shopu poskytovatele. Platit je možné bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány Pays. 

5) Smlouva mezi poskytovatelem a klientem, resp. zájemcem o seminář, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatele. 

6) Při zrušení účasti na semináři ze strany klienta se zaplacené vstupné nevrací. Přihláška se automaticky posouvá na další vypsaný termín. Zaplacený poplatek je rovněž možné převést na náhradníka. 

7) Poskytovatel pořádá odborné semináře pouze v případě účasti minimálně 5 klientů. Maximální počet klientů je 12. 

8) Poskytovatel si vyhrazuje právo seminář kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín

9) V případě, že seminář bude zrušen z důvodů nedostatečného počtu klientů, zavazuje se poskytovatel vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný termín semináře dle volby klienta. 

10) V případě, že seminář bude zrušen z důvodů události, která jeho konání znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatel neprodleně informovat klienty a přesunout seminář na jiný termín.

V. On-line produkty

1) On-line produktem se rozumí e-kniha nebo on-line kurz.
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.psychosomatika-stuchlik.cz  a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
3) On-line kurzem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím e-shopu na webových stránkách poskytovatele www.psychosomatika-stuchlik.cz 
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky, faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány Pays. Splatnost faktury činí 7 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelem a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na email uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy popř. přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění on-line kurzu, je nutné informovat poskytovatele na email info@robertstuchlik.cz 
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na email poskytovatele info@roberstuchlik.cz  . Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší a poskytovatel vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.
10) V případě, že klientovi nebude on-line kurz vyhovovat, vrátí poskytovatel klientovi kupní cenu, pokud do 48 hodin od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na email info@robertstuchlik.cz  .

VI. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatele

1) On-line produkty prodávané na www.psychosomatika-stuchlik.cz  jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy a webináře pořádané poskytovatelem jsou součástí jeho know-how, které si poskytovatel chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VII. Klient spotřebitel

1) Klient - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelem, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen "spotřebitel").
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.psychosomatika-stuchlik.cz objednat pouze on-line kurz nebo e-knihu nebo psychoterapeutickou konzultaci.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelem archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovateli.
  • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: "Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne ............., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem." Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatel vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu - v případě, že mezi poskytovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.  Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatele právo, které je předmětem sporu.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 9. 2022